Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home affairs

Department of Immigration

Immigration Office Rasuwa

Gosaikunda RM 2, Ghattekhola

Leaflet for Immigration Officers

9 months ago

2075-08-26


 नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७५/८/१४ को निर्णयानुसार स्वीकृत भएको अध्यागमन अधिकृतहरुको लागि आवश्यक महत्वपूर्ण विषयहरु समेटिएको हाते पुस्तिका

Attached Files