Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home affairs

Department of Immigration

Immigration Office Rasuwagadi

Rasuwa

Services

On arrival Visa दिने

Arrival Stamping गर्ने

Departure को हक Extension Visa जारी गर्ने

चिनियाँ नागरिक बाहेकको हक मा Arrival Visa को शुल्क लिने र बैंक दाखिला गर्ने 

बीभागबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार अन्य कार्य गर्ने